Sayaqool Para 2 Ruku 16 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

kahoallahekhai
6 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 16 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 16 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {16}.

AAYAT’EN:- {11}

 A.(AAYAT NO 1)  Allah  Taala  Is  Tarha  apni  aayate  Tum  Par  zahir  Farmaraha  Hai  Take  Tum  Samjho  B.(AAYAT NO 2) Kya  Tumne  Inhe  Nahi  Dekha  Jo  Hazarao  Ki  Taadat  Me  The  Aur  Mout  Ke  Dar  Ke  Maare  Apne  Gharao  Se  Nikal  Khade  Hue  The’  Allah  Taala  Ne  Inhe  Farmaya  Marjao’  (To Wo Margaye)  Phir  Inhe  Zinda  Kardiya  Be’shak  Allah  Taala  Logao  Par  Bada  Fazal  Karne  Wala  Hai’  Lekin  Aksar  Log  Na  Shukre  Hai.  C.(AAYAT NO 3) Allah  Ki  Raah  Me  Jihad  Karo  Aur  Jaan  Lo  Ke  Allah  Taala  Sunta  Aur  Jaanta  Hai. 

D.(AAYAT NO 4) Aisa  Bhi  Koi  Hai  Jo  Allah  Taala  Ko  Accha  qarz  De  Pas  Allah  Taala  Isse  Bohat  Badha  Chadha  Kar  Ataa  Farmainge’  Allah  HI  Tangi  Aur  Kushadgi  Karta  Hai  Aur  Tum  Sab  Iski  Taraf  Lautaye  Jaoge.

 E.(AAYAT NO 5)  Kya  Aapne (Hazrat)  Musa  Ke  Baad  Waali  Bani  Israel  Ki  Jamat  Ko  Nahi  Dekha  Jabke  Inhu  Ne  Apne  Paighmbar  Se  Kaha  Ke  Kisi  Ko  Hamara  Baadsha  Banadijiye  Taaki  Hum  Allah  Ki  Raah  Me  Jihaad  Kare’  Paighambar  Ne  Kaha  Ke  Mumkin  Hai  Jihad  Farz  Hojane  Ke  Baad  Tum  Jihaad  Na  Karo’  Inhu  Ne  Kaha  Bhala  Hum  Allah  Ki  Raah  Me  Jihaad  Kyu  Na  Karenge ?  Hum  To  Apne  Gharao  Se  Ujade  Gaye  Hai  Aur  Bacchao  Se  Door  Kardiye  Gaye  Hai’  Phir  Jab  Inpar  Jihad  Farz  Hua  To  Siwaye  Thode  Se  Logao  Ke  Sab  phir  Gaye  Aur  Allah  Taala  Zalim’o  Ko  Khoob  Janta  Hai.

F.(AAYAT NO 6) Aur  Inhe  Inke  Nabi  Ne  Farmaya  Ke  Allah  Taala  Ne  Taloot  Ko  Tumhara  Baadsha  Banadiya  Hai  To  Kehne  Lage  Bhala  Iski  Hum  Par  Hukumat  Kaise  Hosakti  Hai ?  Isse  To  Bohat  Ziyada  Haqdaar  Baadshahat  Ke  Hum  Hai’  Isko  To  Maali  Kushadgi  Bi  Nahi  Di  Gayi’  Nabi  Ne  Farmaya  Suno’  Allah  Taala  Isko  Tum  Par  Bargazidah  Kya  Hai  Aur  Isse  Ilmi  Aur  Jismani  Bartari  Bhi  Aata  Farmayi  Hai’  Baat  Ye  Hai  Ke  Allah  Jisse  Chahe  Apna  Mulk  De’  Allah  Taala  Kushadgi  Waala  Aur  Ilm  Waala  Hai. 

 G.(AAYAT NO 7)Inke  Nabi  Ne  Inhe  Phir  Kaha  Ke  Iski  Baadshahat  Ki  Zahiri  Nishani  Ye  Hai  Ke  Tumhare  Pass  Wo  Sandooq  Aajayega  Jis  Me  Tumhare  Rab  Ki  Taraf  Se   Taslli (BAqshne  Waali Cheez Hogi) Aur  Aale  Musa  Aur  Aale  Haroon  Ka  Baqiya  Turka  Hai’  Farishte  Ise  Utha  Kar  Lainge’  Yaqinan  Ye  To  Tumhare  Liye  Khuli  Daleel  Hai  Agar  Tum  Imaan  waale  Ho.

 H.(AAYAT NO 8) Jab (Hazrat) Taloot  Lashkaro  Ko  Lekar  Nikle  To  Kaha  Suno  Allah  Taala  Tumhe  Ek  Neher  Se  Aazmane  Waala  Hai’  Jisne  Isme  Se  paani  Peeliya  Wo  Mera  Nahi’  Aur  Jo  Ise  Na  Chakhe ( Peeye )  Wo  Mera  Hai’  Haan  Ye  Aur  Baat  Hai  Ke  Apne  Haat  Se  Chullu ( Ek  Ghut) Bharle’  Lekin  Siwaye  Chand  Ke  Baqi  Sab  Ne  Wo  Paani  Peeliya  (Hazrat ) Taloot  Momin  Samet  Jab  Neher  Se  Guzar  Gaye  To  Wo  Log  Kehne  Lage  Aaj  To  Hum  Me  Wo  Taqat  Nahi  Ke  Jaloot  Aur  Iske  Lashkaro  Se  Lade’  Lekin  Allah  Taala  Ki  Mulaqat  par  Yaqeen  Rakhne  walao  Ne  Kaha  Basa’waqt  Choti  Aur  Thodi  Si  Jamat’e  Badi  Aur  Bohat  Si  Jamatao  Par  Allah  Ke  Hukum  Se  Ghalba  Paa  Leti  Hai’  Allah  Taala  Sabar  walao  Ke  Saat  Hai. 

I.(AAYAT NO 9) Jab  Inka  Jaloot  Aur  Uske  Lashkar  Se  Muqabla  Hua  To  Inhu  Ne  Dua  Mangi  Ke  Aaye  Parwardigaar  Hame  Sabar  De’  Sabit  Khadmi  De  Aur qaum e Kuffar  Par  Hamari Madat Farma.  

J.(AAYAT NO10) Chunanche  Allah  Taala  Ke  Hukum  Se  Inhu  Ne  Jalutiyao  Ko  Shikast  Dedi  Aur  (Hazrat ) Daoud  (A.S)  Ke  Haato  Jaloot  Khatal  Hua  Aur  Allah  Taala  Ne  Daoud  (A.S)  Ko  Mumlikat Wo Hikmat  Aur  Jitna  Kuch  Chaha  Ilm  Bhi  ata  Farmaya’  Agat  Allah  Taala  Baaz  Logao  Se  Wafa  Na  Karta  To  zameen  Me  Fasaad  Phail  Jaata’  Lekin  Allah  Taala  Duniya  walao  Par  Bada  Fazal  Wo  Karam  Karne  wala  Hai.

K.(AAYAT NO11) Ye  Allah  Taala  Ki  Aayate  Hai  Jinhe  Hum  Hifazat  Ke  Saat  Ap  Par  Padhte  Hai’  Bilyaqeen  Aap  Rasool’o  Me  Se  Hai.
ABOUT US:

Title: Sayaqool Para 2 Ruku 16 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply