Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 08 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai
3 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 08 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 08 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {8}.

AAYAT’EN:- {3}

A.(AAYAT NO 1) Aasmano  Aur  Zameen  Ki  Har  Cheez  Allah  Taala  Hi  Ki  Milkiyat  Hai’  Tumhare  Dilo  Me  Jo  Kuch  Hai  Ise  Tum  Zahir  Karo  Ya  Chupao’  Allah  Taala  Iska  Hisaab  Tumse  Lega’  Phir  Jise  Chahe  Baqshe  Aur  Jise  Chahe  Saza  De  Aur  Allah  Taala  Har  Cheez  Par  Qadir  Hai. 

B.(AAYAT NO 2) Rasool  Imaan  Laye  Is  Cheez  Par  Jo  Uski  Taraf  Allah  Taala  Ki  Janib  Se  Utri  Aur  Momin  Bhi  Imaan  Laye’  Ye  Sab  Allah  Taala  Aur  Iske  Farishtao  Par  Aur  Uski  Kitabo  Par  Aur  Uske  Rasool’o  Par  Imaan  Laye’  Uske  Rsool’o  Me  Se  Kisi  Me  Hum  Tafreeq  Nahi  Karte’  Inhu  Ne  Kehdiya  Ke  Humne  Suna  Aur  Ita’at  Ki’  Hum  Teri  Baqshish  Talab  Karte  Hai  Aaye  Hamare  Rab !  Aur  Hame  teri  Hi  Taraf  Lautna  Hai. 

C.(AAYAT NO 3) Allah  Taala  Kisi  Jaan  Ko  Uski  Taqat  Se  Ziyada  Takleef  Nahi  Deta’  Jo  Neki  Wo  Kare  Wo  Uske  Liye  Aur  Jo  Burayi  Wo  Kare  Wo Uspar  Hai’  Aaye  Hamare  Rab !  Agar  Hum  Bhul  Gaye  Ho  Ya  Qata  Ki  Ho  To  Hume  Na  Pakadna’  Aaye  Hamare  Rab !  Hum  Par  Wo  Bojh  Na  Daal  Jo  Humse  Pehle  Logao  Par  Dala  Tha’  Aaye  Hamare  Rab !  Humpar  Wo  Bojh  Na  Daal  Jiski  Hame  Taqat  Na  Ho  Aur  Humse  Darguzar  Farma !  Aur  Hume  Baqshde  Aur  Humpar  Rehem  Kar !  Tuhi  Hamara  Malik  Hai’  Hume  Kafer’o  Ki  Qaum  Par  Ghalba  Ata  Farma.

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 08 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply