Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 9 | Surah Aal e Imran Ruku 1 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai@gmail.com
3 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 9 | Surah Aal e Imran Ruku 1 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

آل عمران‎

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA {QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 9 | Surah Aal e Imran Ruku 1 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAH AAL~E ~IMRAN MADANI HAI ISME 200 AAYATE HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {9}.

AAYAT’EN:- {9}

SHURU KARTA HU ALLAH TAALA KE NAAM SE JO BADA MEHERBAAN NIHAYAT REHEM WALA HAI.

A.(AAYAT NO 1) Alif  Laam  Meem.  B.(AAYAT NO 2) Allah  Taala  Wo  Hai  Jiske  Siwa  Koi  Mabood  Nahi’  Jo  Zindah  Aur  Sabka  Nigehbaan  Hai.  C.(AAYAT NO 3)  Jisne  Aap  Par  Haq  Ke  Saat  Is  Kitaab  Ko  Nazil  Farmaya’  Jo  Apne  Se  Pehle  Ki  Tasdeeq  Karne  Wali  Hai’  Ussi  Allah  Ne  Isse  Pehle Tauraat  Aur  Injeel  Ko  Utara’  Tha.  

D.(AAYAT NO 4) Isse  Pehle (Ke) Logao  Ko  Hidayat  Karne  Wali  Banakar’  Aur  Quraan  Bhi  Ussi  Ne  Utara’  Jo  Log  Allah  Taala  Ki  Aayatao  Se  Kufr  Karte  Hai  UNke  Liye  Saqt  Azaab  Hai  Aur  Allah  Taala  Ghalib  Hai’  Badla  Lene  Wala  Hai. 

E.(AAYAT NO 5)  Yaqinan  Allah  Taala  Par  Zameen  Wo  Aasman  Ki  Koi  Cheez  Poshida  Nahi. 

F.(AAYAT NO6) Wo  Maa  Ke  Pet  Me  Tumhari  Surate  Jistarha  Ki  Chahta  Hai  Banata  Hai’  uske  Siwa  Koi  Mabood e Barhaq  Nahi  Wo  Ghalib  Hai  Hikmat  Wala  Hai. 

G.(AAYAT NO7) Wahi  Allah  Taala  Hai  Jisne  Tujh  Par  Kitaab  Utari  Jisme  waazeh  Mazboot  Aayate  Hai  Jo  Asal  Kitaab  Hai  Aur  Baaz  Mutasheba  Aayate  Hai,  Pas  Jinke  Dilo  Me  Kujhi  Hai  Wo  To  Iski  Mutashba  Aayatao  Ke  Peeche  Lagjate  Hai’  Fitne  Ki  Talab  Aur  Unki  Muraad  Ki  Justaju  Ke  Liye’  Haanlake  Inke  Haqiqi  Muraad  Ko  Siwaye  Allah  Taala  Ke  Koi  Nahi  Jaanta  Aur  Poqta  Aur  Mazboot  Ilm  Wale  Yahi  Kehte  Hai  Ke  humto  Inpar  Imaan  La  chuke’  Ye  Hamari  Rab  Ki  Taraf  Se  Hai  Aur  Nasihat  To  Sirf  Aqalmand  Hasil  Karte  Hai.

H.(AAYAT NO8) Aaye  Hamare  Rab !  Hame  Hidayat  Dene  Ke  Baad  Hamare  Dil  Tedhe  Na  Karde  Aur  Hume  Apne  Pass  Se  Rehmat  ata  farama’  Yaqinan  Tuhi  Bohat  Badi  Ata  Dene  Wala  Hai.  

I.(AAYAT NO 9) Aaye  Hamare  Rab !  Tu  Yaqinan  Logao  Ko  Ek  Din  Jama  Karne  Wala  Hai  Jiske  Aane  Me  Koi  Shak  Nahi’  Yaqinan  Allah  Taala  Waada  Khilafi  Nahi  Karta.

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 09 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply