Tilkarrusulu Pare 03 Ruku No 10 | Surah Aal e Imran Ruku 2 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

kahoallahekhai@gmail.com
5 Min Read

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku No 10 | Surah Aal e Imran Ruku 2 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

آل عمران

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA {QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Tilkarrusulu Pare 03 Ruku No 10 | Surah Aal e Imran Ruku 2 With Urdu Hindi Tarjuma And Transletion.

SURAH AAL~E ~IMRAN MADANI HAI ISME 200 AAYATE HAI.

PARA:- {03}.

RUKU NO:- {10}.

AAYAT’EN:- {11}

SHURU KARTA HU ALLAH TAALA KE NAAM SE JO BADA MEHERBAAN NIHAYAT REHEM WALA HAI

 A.(AAYAT NO1 ) Kafero  Ke  Inke  Maal Aur  Unki  Awlaad  Allah  Taala (ke Azaab)  Se  Churdane  Me  Kuch  Kaam  Na  Aayegi  Ye  To  Jahannum  Ka  Endhan  Hi  Hai. 

B.(AAYAT NO 2) Jaisa  Aal e Firaun  Ka  Haal  Hua’  Aur  Unka  Jo  Unse  Pehle  The’  Unhu  Ne  Hamari  Aayato  Ko  Jhutlaya’  Phir  Allah  Taala  Ne  Bhi  Inhe  Inke  Gunahao  Par  Pakad  Liya’  Aur  Allah  Taala  Saqt  Azaab  Wala  Hai.  C.(AAYAT NO 3) Kafero  Se  Kehdijiye !  Ke  Tum  Ankhareeb  Maghloob  Kiye  Jaoge  Aur  Jahannum  Ki  Taraf  Jama  Kiye  Jao  Ge  Aur  Wo  Bura  Thikana  Hai. 

D.(AAYAT NO 4) Yaqinan  Tumhare  Liye  Ibrat  Ki  Nishani  Thi  In  Do  Jamato  Me  Jo  Gath  Gayi  Thi’  Ek  Jamat  To  Allah  Taala  Ki  Raah  Me  Ladhrahi  Thi  Aur  Dusra  Guroh  Kafero  Ka  Tha  Wo  Inhe  Apni  Aankhao  Se  Apne  Se  Dugna  Dekhte  The  Aur  Allah  Taala  Jise  chahe  Apni  Madat  Se  Qawi  Karta  Hai’  Yaqinan  Ismr  Aankhao  Walao  Ke  Liye  Badi  Ibrat  Hai. 

 E.(AAYAT NO 5) Marghoob  Cheezo  Ki  Mohabat  Logao  Ke  Liye  Mazeen  Kardigayi  Hai’  Jaise  Aurte’  Aur  Bete  Aur  Sona  Aur  Chandi  Ke  Jama  Kiye  Hue  Khazane  Aur  Nishandar  Ghode  Aur  Chaupaye Aur  Kheti’  Ye  Duniya  Ki  Zindagi  Ka  Saamaan  Hai  Aur  Lautne  Ka  Accha  Thikana  To  Allah  Taala  Hi  Ke  Pass  Ha.

F.(AAYAT NO 6) Aap  Kehdijiye !  Kya  Mai  Tumhe  Isse   Bohat  Hi  Behtar  Cheez  Batao ?  Taqwa  Walao  Ke Liye  Inke  Rab  Taala  Ke  Pass  Jannate  Hai  Jinke  Neeche  Nehre  Behrahi  Hai  Jinme  Wo  Hamesha  Rahinge  Aur  Pakizah  Biwiya  Aur  Allah  Taala  Ki  Raza  Mandi Hai  Sab  Bande  Allah  Taala  Ki  Nigah  Me  Hai.

G.(AAYAT NO 7) Jo  Kehte  Hai  Ke  Aaye  Hamare  Rab !  Hum  Imaan  Laa  chuke  Isliye  Hamare  Gunah  Maaf  Farma  Aur  Hume  Aag  Ke  Azaab  se  Bacha.

H.(AAYAT NO 8) Jo  Sabar  Karne  Waale  Aur  Sach  Bolne  Wale  Aur  Farmabardari  Karne  wale  Aur  Allah  Ki  Raah  Me  Qarch  Karne  wale  Aur  Pichli Raat  Ko  Baqhshish  Maangne  wale  hain.

I.(AAYAT NO 9) Allah  Taala’  Farishte  Aur  Ehle  Ilm  Is  Baat  Ki  Gawahi  Dete  Hai  Ke  Allah  Ke  siwa  Koi  Mabood  Nahi  Aur  Wo  Adl  Ko  Kayam  Rakhne  wala  Hai’  Us  Ghalib  Aur  Hikmat  Wale  Ke  Siwa  Koi  Ibadat  Ke  Layaq  nahi. 

J.(AAYAT NO 10) Be’shak  Allah  Taala  Ke  Nazdeek Deen e Islaam  Hi  Hai’  Aur  Ehle  Kitaab  Ne  Apne  Pass  Ilm  Aajane  Ke  Baad  Aapas  Ki  Sarkashi  Aur  Hasad  Ki  Bina  Par  Hi  Iqtelaaf  Kiya  Hai  Aur  Allah  Taala  Ki  Aayato  Ke  saat  Jo  Bhi  Kufr  Kare  Allah  Taala  Iska  Jald  Hisaab  Lene  wala  Hai. 

K.(AAYAT NO 11) Phir  bhi  Ye  Aapse  Jhagde  To  Aap  Kehden  Ke  Mai  Aur  Mere  Dabedar’o  Ne  Allah  Tala  Ke  samne  Apna  Sar  Tasleem  Qam  Kardiya  Hai  Aur  Ehle  Kitaab  Se  Aur  Anpadh  Logao  Se  Kehdijiye ! Ke  Kya  Tum  Bhi  Eta’at  Karte  Ho ?  Pas  Agar  Ye  Bhi  Tabedaar  Banjaye  To  Yaqinan  Hidayat  Wale  Hai  Aur  Agar  Ye  Rugardaani  Kare’  To  Aap  Par  Sirf (Paigham)  Pohnchadena  Hai  Aur  Allah  Bandao  Ko  Khoob  Dekh  Bhaal  Raha  Hai.

ABOUT US:

Title:Tilkarrusulu Pare 03 Ruku NO 10 With Urdu Hindi Tarjuma
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi
o

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply