Sayaqool Para 2 Ruku 11 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation

kahoallahekhai
4 Min Read
The holy Quran and tasbih

Sayaqool Para 2 Ruku 11 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 11 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {11}.

AAYAT’EN:- {05}.

A.(AAYAT NO 1) Log  Aapse  Hurmat  Waale  Mahine  Me  Ladai  Ki  Baabat  Sawaal  Karte  Hai’  Aap  Kehdijiye  Ke  Inme  Ladai  Karna  Bada  Gunah  Hai’  Lekin  Allah  Ki  Raah  Se  Rukna’  Iske  Saat  Kufr  Karna  Aur  Masjid  Haraam  Se  Rokna  Aur  Waha  Ke  Rehne  Walao  Ko  Waha  Se  Nikalna’  Allah  Ke  Nazdeek  Isse  Bhi  Bada  Gunah  Hai  Ye  Fitna  Qatal  Se  Bhi  Bada  Gunah  Hai’  Ye  Log  Tum  Se  Ladayi  Bidhayi  Karte  Hi  Rahenge  Yaha  Tak  Ke   Agar  Inse  Ho  Sake  To  Tumhe  Tumhare  Deen  Se  Murtad  Karde  Aur  Tum  Me  se  Jo  Log  Apne  Deen  Se  Palat  Jaye  Aur  Is’se  Kufur  Ki  Halat  Me  Mare’n’  Inke  Aamaal  Duniyawi  Aur  Aaqirat  Ke  Sab  Ghaarat  Hojainge  Ye  Log  Jahannumi  Honge  Aur  Hamesha  Hamesha  Jahannum  Me  Hi  Rahenge. 

B.(AAYAT NO 2)  Albatta  Imaan  Laane   Waale’  Hijrat  Karne  Wale’  Allah  Ki  Raah  Me  Jihaad  Karne  Waale  Hi  Rehmat e Ilahi  Ke  Ummed  Waar  Hai’  Allah  Taala  Bohat  Bashqne  Waala  aur  Bohat  Meherbani  Karne  Waala  Hai. 

 C.(AAYAT NO3) Log  Aapse  Sharaab  Aur  Jowe  Ka  Masla  Puchte  Hai’  Aap  Kehdijiye  In  Dono  Me  Bohat  Bada  Gunah  Hai’  Aur  Logao  Ko  Is  Se  Duniyawi  Faidah  Bhi  Hota  Hai’  Lekin  Inka  Gunah  Inke  Nafah  Se  Bohat  Ziyada  Hai’  Aapse  Ye  Bhi  Daryaft  Karte  Hai  Ke  Kya  Kuch  Qarch  Kare ?  To  Aap  Kehdijiye  Hajat  Se  Ziyada  Cheez””  Allah  Taala  Is’si  Tarha  Apne  Ehkaam  Saaf  Saaf  Bayan  Farmaraha  Hai’  Taake  Tum  Sonch  Samjh  Sako. 

D.(AAYAT NO 4) Umoor  Deeni  Aur  Dunyawi  Ko””  Aur  Tujh  Se  Yatimo  Ke  Baare  Me  Bhi  Sawal  Karte  Hai  Aap  Kehdijiye  Ke  Inki  Qhair  Quwahi  Behtar  Hai’  Tum  Agar  Inka  Maal  Apne  Maal  Me  Mila  Bhi  Lo  To  Wo  Tumhare  Bhai  Hai’  Bad  Niyyat  aur  Naik  NIyyat  Har  Ek  Ko  Allah  Khoob  Jaanta  Hai  Aur  Agar  Allah  Chahta  To  Tumhe  Mushaqqat  Me  Daal  Deta’  Yaqinan  Allah  Taala  Ghalba  Waala  Aur  Hikmat  wala  Hai. 

 E.(AAYAT NO 5)  Aur  Shirk  Karne  wali  Aurtao  Se    Jab  tak Wo  Imaan  Na Laye  Tum  Nikah  Na  Karo  Imaan  Wali  Laundi  Shirk  Karne  waali  Aurat  Se  Behtar  Hai’  (qawah Tumko  Wo Kaisi Bhi Bhali Lage)  Aur  Na  Shirk  Karne  WalE  Mardao  Ke  Nikah  Me  Apni  Aurtao  Ko  Do  Jab  Tak  Ke  Wo  Imaan  Na  Laye  Imaan  Waala  Ghulam  Aazaad Mushrik  Se  Behtar  Hai’  (qawah  wo  Accha Hi Kyu  Na  Lage)  Ye  Log  Jahannum  Ki  Taraf  Bulate  Hai  Aur  Allah  Jannat  Ki  Taraf  Aur  Apni  Baqshish  Ki  Taraf   Apne  Hukum  Se  Bulata  Hai’  Wo  Apni  aayate  Logao  Ke  Liye  Bayan  Farmaraha  Hai’  Taake  Wo  Nasiyat  Hasil  Kare.

ABOUT US:

Title: Sayaqool Para 2 Ruku 11 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply