Sayaqool Para 2 Ruku 5 | Surah Baqarah Ruku 21 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation

kahoallahekhai
4 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 5 | Surah Baqarah Ruku 21 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 5 | Surah Baqarah Ruku 21 With Urdu-Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {05}.

AAYAT’EN:- {09}.

A.(AAYAT NO 1) Logo !  Zameen  Me  Jitni  Bhi  Halaal  aur  Pakizah  Cheeze  Hai  Inhe  Khao  Piyo  Aur  shaitaani  Raah  Par  Na  Chalo’  Wo  Tumhara  Khula  Dushman  Hai.

B.(AAYAT NO 2) Wo  Tumhe  Sirf  Burai  aur  Behayi  Ka  aur  Allah  Taala  Par  in  Batao  Ke  Kehne  Ka  Hukum  Deta  Hai  Jinka  Tumhe  Ilm  Nahi. C.(AAYAT NO 3)  Aur  Inse  Jab  Kabhi  Kaha  Jata  Hai  Ke  Allah  Taala  Ki  Utari  Hui  Kitaab  Ki  Tabedaari  Karo  To  Jawab  Dete  Hai  Ke  Hum  To  Is  Tareeq  Ki  Pairwi  Karenge  Jis  Par  Humne  Apne  Baap  Daada’o  Ko  Paya’  To  Inke  Baap  Dada’o  Be  Aqqal  Aur  Gum  Kardah  Raah  Par  The. D. (AAYAT NO 4) Kuffar  Ki  Misal  In  Janwar’o  Ki  Tarha  Hai  Jo  Apne  Charwahe  Ki  Sirf  pukaar  Aur  Aawaz  Hi  Ko  sunte  Hain (Samjte  nahi)  Wo  Behre’  Gunge’  aur  Aandhe  Hai’  Inhe  Aqqal  Nahi.

E.(AAYAT NO 5) Aaye  Imaan  Walo !  Jo  Paakizah  Cheeze  Humne  Tumhen  De  rakhi  Hain  Inhe  Khao’ Piyo  aur  Allah  Taala  Ka  Shukar  Karo’  Agar  Tum  Khaas  Iski  Ibaadat  Karte  Ho.  F.(AAYAT NO 6)  Tum  Par  Murdah (Baha  Hua)  khoon  aur  Suwwar  Ka  Gosht  Aur  Har  Wo  Cheez  Jis  Par  Allah  Ke  Siwa  Dusrao  Ka  Naam  Pukaara  Gaya  Ho  Haraam  Hai’  Phir  Jo  Majboor  Hojaye  Aur  Wo  Had  Se  Badhne  Aur  ziyadti  Karne  Wala  Na  Ho’  Is  par  inke  Khane  Me  Koi  Gunah  Nahi’  Allah  Taala  Baqshish  Karne  Waala  Meherbaan  Hai. 

G.(AAYAT NO 7)  Be’shak  Jo  Log  Allah  Taala  Ki  Utaari  Hui  Kitaab  Chupate  Hai  Aur  Ise  Thodi  thodi  Si  Qimat  Par  Bechte  Hai’  Yaqeen  Mano  Ke  Ye  Apne  Pet   Me  Aag  Bhar’rahe  Hai’  Qayamat  Ke  Din  Allah  Taala  Inse  Baat  Bhi  Na  karega ‘  Na Inhe  Paak  Karega’  Balke  Inke  Liye  Dardnaak  Azaab  Hai. 

H.(AAYAT NO8)  Ye  Wo  Log  Hai  Jinhu  Ne  Gumrahi  Ko  Hidayat  Ke  Badle  Aur  Azaab  Ko  Maghfirat  Ke  Badle  Khareed  Liya  Hai’  Ye  log  aag Ka  Azaab  Kitna  Bardasht  Karne  Wale  Hai. 

I.(AAYAT NO 9) In  Aazaab’o  Ka  Baa’as  Yahi  Hai  Ke  Allah  Taala  Ne  Sacchi  Kitaab  Utaari  aur  Is  Kitaab  Me  Iqtilaaf  Karne  Waale  yaqeenan  Door  Ke  qilaaf  Me  Hai.

ABOUT US:

Title: Sayaqool Para 2 Ruku 5 | Surah Baqarah Ruku 21 With Urdu-Hindi Tarjuma & TranslationVoice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply