Sayaqool Para 2 Ruku 9 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation

kahoallahekhai
5 Min Read

Sayaqool Para 2 Ruku 9 | Surah Baqarah Ruku 25 With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Sayaqool Para 2 Ruku 9 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {02}.

RUKU NO:- {09}.

AAYAT’EN:- {14}.

A.(AAYAT NO 1) Hujj  Ke  Mahine  Muqarrar  Hai  Is  Liye  Jo  Shaqs  Inme  HujjLaazim  Karle  Wo  Apni  Biwi  Se  Mail  Milap  Karne’  Gunah  Karne ‘  Aur  Ladayi  Jhagde  Karne  Se  Bachta  Rahe’  Tum  Jo  Neki  Karo  Ge  Isse  allah  Tala  Ba  Qabar  Hai  Aur  Apne  Saat  Safar e  Qarch  Leliya  Karo’  Sab  Se  Behtar  Tosha  Allah  Taala  Ka  Dar  Hai ‘  Aur  Aaye  Aqalmando !  Mujh  Se  Darte  Raha  Karo.  B.(AAYAT NO 2) Tum  Par  Apne  Rab  Ka  Fazal  Talash  Karne  Me  Koi  Gunah  Nahi’  Jab  Tum  Arfaat  Se  Lauto  To  Mushar e Haraam  Ke  Pass  Zikar e Ilahi  Karo  Aur  Iska  Zikar  Karo  Jise  Ke  Isne  Tumhe  Hidayat  Di’  Haanlake  Tum  Isse  Pehle  Raah  Bhoole  Hue  The.


C.(AAYAT NO 3) Phir  Tum  Us  Jagah  Se  Lauto  Jis  Jaga  Se  Sab  Laut’te  Hai  Aur  Allah  Taalao  Se  Talab e Baqshish  Karte  Raho  Yaqinan  Allah  Taala  Baqashne  wala  Meherban  Hai.  D.(AAYAT NO 4) Phir  Jab  Tum  Arkaan e Hujj  Adaa  Kar  Chuko  To  AllAh  Taala  Ka  Zikar  Karo  Jis  Tarha  Tum  Apne  Baap  Dada’o  Ka  Zikar  Kiya  Karte  The’  Balke  Isse  Bhi  Ziyada  Baaz  Log  Wo  Bhi  Hai  Jo  Kehte  Hai  Aaye  Hamare  Rab !  Hume  Duniya  Me  De.  Aaise  Logao  Ka  Aaqirat  Me  Koi  Hissa   Nahi.  

E.(AAYAT NO 5) Aur  Baaz  Log  wo  Bhi  Hai  Jo  Kehte  Hai  Aaye  Hamare  rab !  Hame  Duniya  Me  Neki  De  Aur  aqirat  Me  Bhi  Bhalyi  Aata  Farma  Aur  Hume  Azaab e Jahannum  Se  Nijaat  De. 

F.(AAYAT NO6) Ye  Wo  Log  Hai  Jinke  Liye  Inke  Aamal  Ka  Hissa  Hai  Aur  Allah  Taala  Jald  Hisaab  Lene  Waala  hai.  G.(AAYAT NO7) Aur  Allah  Taala  Ki  Yaad  Un  Kinti  Ke  Chand  Dino (Aiyyam tashreeq)  Me  Karo  Do  Din  Ki  Jaldi  Karne  Waale  Par  Bhi  Koi  Gunah  Nahi’  Aur  Jo  Peeche  Rehjaye  Is  Par  Bhi  Koi  Gunah  Nahi  Ye  Parhezgaar  Ke  Liye  Hai  aur  Allah  Taala  Se  Darte  Raho  Aur  Jaan  Rakho  Ke  Tum  Sab  Iski  Taraf  Jama  Kiye  Jaoge. 

H.(AAYAT NO 8)  Baaz  Logao  Ki  Duniya  Wi  Aarz  Ki  Baate  Aap  Ko  Qhush  Kardeti  Hai  Aur  Wo  Apni  Dil  Ki  Baatao  Par  Allah  Ko  Gawah  Karta  Hai’  Haanlake  Darasal  Wo  Zabardast  Jhagdalu  Hai.

I.(AAYAT NO9) Jab  Wo  Laut  Kar  Jaata  Hai  To  Zameen  Me  Fasad  Pehlane  Ki  Aur  Kheti  Aur  Nasal  Ki  Barbadi  Ki  Koshish  Me  Laga  Rehta  Hai  Aur  Allah  Taala Fasad  Ko  Na  Pasand  Karta  Hai.  J.(AAYAT NO 10)  Aur  Jab  Isse  Kaha  Jaye  Ke  Allah  Se  Daro  To  Takabbur  Aur  Taassub  Ise  Gunah  Par  Aamada  Kar  Deta  Hai’  Aaise  Ke  Liye  Bas  Jahannum  Hi  Hai  Aur  Yaqeenan  Wo  Badtareen  Jagah  Hai. 

K.(AAYAT NO 11)  Aur  Baaz  Log  wo  Bi  Hai  Ke  Allah  Taala  Ki  Razamandi  Ki  Talab  Me  Aapni  Jaan  Tak  Bech  Dalte  Hai  aur  Allah  Taala  Apne  Bandao  Par  Badi  Meher  Baani  Karne  Waala  Hai.

L.(AAYAT NO 12) Aaye  Imaan  Waalo  Islaam  Me  Pure  Pure  Daqil  Hojao  Aur  Shaiytaan  Qadmao  Ki  Tabedari  Na  Karo  Wo  Tumhara  Khula  Dushman  Hai.  M.(AAYAT NO 13) Agar  Tum  Bawajood  Tumhare  Pass  Daleel  Aajane  Ke  Bhi  Phisal  Jao  To  Jaan Lo  Ke  Allah  Taala  Ghalba  Waala  Hikmat  Waala  Hai.  N.(AAYAT NO14)  Kya  Logao  Ko  Is  Baat  Ka  Intezaar  Hai  Ke  Inke  Pass  Khud  Allah  Taala  Ubar  Ke  Samne  Aajaye  Aur  Farishte  Bhi  Kam  Inteha  Tak  Pohncha  Diya  Jaye  Allah  Hi  Ki  Taraf  Tamaam  Kaam  Lautaye  Jate  Hai.

ABOUT US:

Title: Sayaqool Para 2 Ruku 9 | Surah Baqarah With Urdu Hindi Tarjuma & Translation
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studi

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply