Para 1 Ruku 11 | Surah Al Baqarah Ruku 11 With Urdu-Hindi Tarjuma And Translation

kahoallahekhai
5 Min Read

Para 1 Ruku 11 | Surah Al Baqarah Ruku 11 With Urdu-Hindi Tarjuma And Translation.

سورة البقرة

ASSALAMUALIKUM WARAHMATULLAHI WABARKATUHU.

KHUSH AMADEED HAI AAP SAB KA HAMARE WEBSITE PAR AAP SAB KE LIYE ROZ AANA { QURAN KA } EK RUKU POST KIYA JAYEGA AAP SAB SE GUZARISH HAI KE AAP SAB PADH KAR DUSRAO TAK SHARE KARIYE.

Para 1 Ruku 11 | Surah Al Baqarah Ruku 11 With Urdu-Hindi Tarjuma And Translation.

SURAT UL BAQARAH:- MADANI HAI.

PARA:- {01}.

RUKU NO:- {01}.

AAYAT’EN:- {11}.

A(AAYAT NO 1) Humne  Hazrat  Musa (A.S)  Ko  Kitab  Di  Aur  Inke  Piche  Aur  Rasool Bheje  Aur  Humne  (hazrat)  ISA  Ibne  Mariyam  Ko  Raushan  Daleel’en  Di  Aur  Rooh ul qudus  Se  Inki  Taeed  Karwayi  Lekin  Jab  Kabhi  Tumhare  Pass  Rasool  Wo  Cheez  Laye  Jo  Tumhari  Tabiyato  Ke  Khilaaf  Thi’  Tumne  Chat  Se  Takabbur  Kiya’  Pas  Baaz  Ko  To  Jhutla  Diya  Aur  Bazz Ko  Qhatal  Bhi  Kar  Dala. B(AAYAT NO2)  Ye  Kehte  Hai  Ke  Hamare  Dil  Ghilaaf  Waale  Hai’  Nahi  Nahi  Balke  Inke  Kufar  Ki  Wajah  Se  Inhe  Allah  Taala  Ne  Maloon  Kar  Diya’ Inka  Imaan  Bhot  Hi  Thoda  Hai.

C(AAYAT NO3) Aur  In Ke  Paas Jab  allah Taala Ki  Kitaab  In  Ki  Kitaab  Ko  Saccha  Karne  Waali  Aayi’  Haanla  Ke  Pehle  Ye  Khud  ( Is Ke Zariye)  Kafero  Par Fatah Chahte  The  To Bawajood  Aajane  Aur  Bawajood  Pehchan Lene  ke’ Phir Kufur Karne  Lage’  Allah Taala Ki Laanat Ho In Kafer’o Par. 

D( AAYAT NO4) Bohat  Buri  Hai  Wo  Cheez  Jis  Ke  Badle  Inhu  Ne  Apne  Aapko  Bech  Daala’   wah  inka  kufar  karna  hai-  Allah Taala  Ki  Taraf  se  Naazil  Shuda  Cheez  Ke  saat  Muhez  Is  baat  Se  Jal  Kar  Ke  Allah  Taala  Ne  apna Fazal  Apne  jis  bandeh  Par  Chaha  Nazil  farmaya.


E(AAYAT NO 5)  Is  Ke  Ba’es  Ye  Log  Ghazab  Par  Ghazab  Ke  Mustahiq  Hogaye  Aur  In  Kafero  Ke Liye  Ruswa  Karne  Wala Azaab  Hai. F(AAYAT No 6)  aur  Jab Inse  Kaha Jata Hai Ke  allah  Taala  ki  Utaari  Hui  Kitaab  Par  Imaan  Lao  To  Keh  Dete  Hai  Jo  Hum Pae  Utari  Gayi  Is par  Hamara Imaan  Hai — Haanlake  Iske  Baad Waali  Ke  Saath  Jo  In  Ki  Kitaab  Ki  Tasdeeq  Karne  Wali  Hai’  Kufr  Karte  Hai’  Accha  Inse  Ye  To  Dariyaft  Kare  ke  Agar  Tumhara  Imaan  Pehli  kitabao  par  hai  to  phir  Tum  Ne  Phir  Tumne  Agle  Ambiya  ko  Kyu  Qatal  Kya?. G ( AAYAT NO 7  Tumhare  Pass To Musa  Yahi Daleel  Lekar  Aaye  Lekin   Tum  Ne  Phir  Bhi  Bachda  Puja’  Tum  Ho  Hi  Zaalim.

H(AAYAT NO8) Jab  Humne  Tumse  Waada  Liya  Aur  Tum  Par  Toor  Ko  Khada  Kardiya ( Aur  Keh  diya) Ke  Hamari  Di  Hui  Cheez  Ko  Mazboot  Thaamo  Aur  Suno!  To  Inhu  Ne  Kaha’  Humne  Suna  Aur  Nafarmani  ki’  Aur  Inke  Dil’o  Me  Bachde  Ki Mohabbat ( Goya )  Paladi  Gayi  Ba’sabab  Inke  Kufr  Ke-  Inse  Keh  Dijiye  Ke  Tumhara  Imaan  Tumhe  Bura  Hukum  De  Raha  Hai’  Agar  Tum  Momin  Ho.

 I( AAYAT No 9) Aap  Keh  Dijiye  Ke  Agar  Aaqirat  Ka  Ghar  Sirf  Tumhare  Hi  Liye  Hai’ allah  Ke  Nazdeek  Aur  Kisi  Ke  Liye  Nahi’ To  Aao  Apni  Sacchai  Ke  Saboot  Me  Mout  Talab  Karo.


J(AAYAT NO10) Lekin  Apni  Kartoot”o  Ko Dekhte  Hue  Kabhi  Bhi  Mout  Nahi  Mangenge’  Allah Taala  Zalim;o  Ko  Khoob  Jaanta  Hai.  K(AAYAT NO 11)  Balke  Sabse  Ziyada  Duniya  Ki  Zindagi  Ka  Hirees  Aaye  Nabi  !  Aap  Inhe  Ko  Paenge_  Ye  Hiris  Zindagi  Me  Mushrikao  Se  bhi  Ziyada  Hai’  Inme  Se  To  Har  shaqs  Ek  Ek  Hazaar  Saal  Ki  Umar  Chahta  Hai’ Goya  Ye  Umar Diya  Jana  Bhi  inhe  Azaab  Se  Nahi  Chuda  Sakta’  Allah  Taala  in  Ke  Kaamao  Ko  Baqubi  Dekh  Raha  Hai.

ABOUT US:

Title: Surah Al Baqarah Ruku 11 With Urdu-Hindi Tarjuma And Translation.
Voice: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Written: Mohammed Haji Bin Mohammed Ghouse Bin Mohammed Burhan.
Audio: Asia Islamic Studio & Mohammed Bilal.
Written & Video Editing: Mohammed Hamza.
Website: www.kahoallahekhai.com
Studio: Asia Islamic Studio

Follow, Subscribe and Join Our Channels, Pages, and Groups For The Latest Updates, Latest News, Latest Quran Videos, Photos, and For Much More.

Important Note:

To Support Us:

Jazakallah Hu Khaira.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply